Usklađenje katastra i gruntovnice

Usklađenje je postupak kojim se usklađuju podaci katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja.

Uzrok neusklađenosti podataka katastra i zemljišne knjige je taj što se u prošlosti nisu prijavljivale promjene na zemljištu u gruntovnici (vlasništvo), iako su ljudi međusobno sklapali kupoprodajne ugovore.

Usklađenje je potrebno ako se prodaje zemljište, započinje gradnja, etažira objekat ili ishodi rješenje o izvedenom stanju objekta.

Prvi korak kod usklađenja je identifikacija zemljišnoknjižne (gruntovne) čestica sa katastarskom česticom.
Podatak o identifikaciji izdaje tijelo nadležno za katastar zemljišta. Ako se razlikuje podatak o površini u katastru (posjedovni list) i gruntovnici (vlasnički list), tada je čestica neusklađena.

 

Geodetski situacijski nacrt

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja je prikaz stvarnog stanja na terenu izrađen na temelju geodetske izmjere.

Geodetska situacija sadrži položajni i visinski prikaz detalja. Visinski prikaz detalja prikazuje se slojnicama i točkama sa pridruženom visinom.

Na temelju geodetske situacije projektanti izrađuju projekte za izgrađene objekte bez dozvola.

Geodetska situacija, ovjerena od nadležnog ureda za katastar, prilaže se zahtjevu za izdavanje Uvjerenja o uporabljivosti (za građevine izgrađene od 1991.g. do 2007.g.).