Parcelacija zemljišta

Parcelacija zemljišta je postupak kojim se vrši promjena oblika i površine parcele u katastru i zemljišnoj knjizi.

Parcelacija se provodi pomoću parcelacijskog elaborata, koji izrađuje ovlaštena geodetska tvrtka, a na temelju sljedećih akata: rješenja o uvjetima građenja, lokacijske dozvole, rješenja o utvrđivanju građevne čestice ili detaljnog plana uređenja.