Legalizacija objekata

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine.
 

Što je legalizacija objekta?

Legalizacija objekta je ishođenje odgovarajućeg akta kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira.

Zahtjev za legaliziranje građevine podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012. i po isteku toga roka ne može se više podnijeti.

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja o izvedenom stanju.

 
Zašto je potrebno legalizirati nezakonito izgrađenu zgradu?

Najčešće je legalizacija potrebna zbog nemogućnosti dobivanja kredita zbog zabilježbe u zemljišnoknjižnom izvadku da za građevinu nije priložena građevna i uporabna dozvola.

Ukoliko objekt nije legaliziran neće se moći provesti etažiranje, podjela imovine, rekonstrukcija i nadogradnja.


Koja je dokumentacija potrebna za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju?
 

  1. geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda i kojeg je prema pravilima koja uređuju topografsku izmjeru i katastar, izradila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu,
  2. tri primjerka arhitektonske snimke, koju je izradio ovlašteni arhitekt,
  3. dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima po ovlaštenom inženjeru građevinarstva,
     
  4. uvjerenje policijske uprave/postaje o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011. za nezakonito izgrađene zgrade iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. i članka 17. stavka 4. ovoga Zakona,
     
  5. dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi - sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaze o vremenu građenja)