Iskolčenje objekata

Iskolčenje objekata prije gradnje i izrada elaborata iskolčenja zakonska je obaveza za stambene i poslovne građevine.

Iskolčenje objekta je geodetska usluga prenošenja na teren projektiranih dimenzija, visina i položaja točaka određenog objekta.

Samo iskolčenje objekta obavlja se na osnovu podataka dobivenih od projektanata kako bi građevinari na gradilištu bili upoznati sa dimenzijama objekta.

Investitor zgrade dužan je najkasnije do dana početka radova imati pravomoćan akt na temelju kojeg se stječe pravo građenja (rješenje o uvjetima građenja, građevinsku dozvolu ili potvrdu glavnog projekta – ovisno o veličini zgrade) te elaborat iskolčenja građevine.

U prijavi početka građenja, investitor je dužan navesti izvođača i oznaku elaborata iskolčenja.

Prije iskolčenja objekta na terenu, važno je osigurati projekt u digitalnom obliku da bi se mogla obaviti priprema za iskolčenje.

Za izradu elaborata iskolčenja potreban je pravomoćni akt na temelju kojega se stječe pravo građenja (rješenje o uvjetima građenja, građevinska dozvola ili potvrda glavnog projekta).