Geodetski projekt

Geodetski projekt je skup javnih isprava, geodetsko-tehničke dokumentacije i izvješća o izvedenim geodetskim poslovima te se može upotrebljavati za potrebe i u svrhu za koju je izrađen nakon što je potvrđen od strane katastarskog ureda.

Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu kojom se određuje formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio glavnog projekta za građevinsku dozvolu za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Ako je geodetski projekt sastavni dio glavnog projekta za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine za koju je izdana lokacijska dozvola na temelju Zakona koji je važio prije stupanja na snagu Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13), geodetski projekt ne sadrži dio potreban za formiranje građevne čestice ako je za formiranje iste izrađen parcelacijski elaborat u skladu s lokacijskom dozvolom ili ako je građevna čestica formirana u katastru.

Geodetski projekt izrađuju se na način koji osigurava njegovu kompletnost s obzirom na zahvat u prostoru za koji je izrađen.

Izradom geodetskog projekta ujedno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi ako je potrebno, formira se građevna čestica, čije se formiranje određuje lokacijskom ili građevinskom dozvolom. Nakon formirane građevne čestice iskazuje se i građevina za koju će se ishoditi građevinska dozvola.

Geodetski projekt se izrađuje u dovoljnom broju primjeraka te se pregledava i potvrđuje od strane katastarskog ureda prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijske odnosno građevinske dozvole.

Nakon ishođene potrebne dokumentacije i njenog prilaganja u katastru kao sastavni dio i nakon provedenog iskolčenja, dijelovi geodetskog projekta (formiranje građevne čestice, evidentiranje građevine) provode se u katastru i zemljišnoj knjizi. Iskolčenje građevine obavlja se na temelju podataka koordinata točaka granica jedne ili više građevina iskazanih u geodetskom projektu.

Temeljem podataka iz geodetskog projekta te ostalih prikupljenih podataka u okviru snimanja izvedenog stanja zgrada i drugih građevina, ovlašteni inženjer geodezije izrađuje izjavu da je zgrada ili druga građevina izgrađena u skladu s geodetskim projektom.