Reference

Hrvatske autoceste d.o.o.

Izrada podloga za projektiranje, snimanje postojećeg stanja, izrada PGP-a, elaborata iskolčenja, parcelacijskih elaborata i elaborata nepotpunog izvlaštenja na autocestama A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, A3 Bregana-Zagreb-Lipovac i A5 Beli Manastir-Osijek-Svilaj.

 

Ministarstvo financija RH

Snimanje postojećeg stanja, izrada PGP-a, izrada elaborata iskolčenja i parcelacijskih elaborata za granične prijelaze sa Republikom BiH i Republikom Slovenijom.

 

Plinacro d.o.o.

Izrada geodetskog projekta i podloga za projektiranje na magistralnom plinovodu Kukuljanovo-Omišalj

Izrada geodetskog projekta plinovodni sustav Like i Dalmacije - III dio sustava od MŠS-3 Gospić do PČ/MRS Benkovac, Magistralni plinovod Bosiljevo-Spit i Odvojni plinovod MRS Obrovac.

 

Grad Zagreb

Snimanje geodetskih podloga za projektiranje i parcelacijskih elaborata za prometnice u Gradu Zagrebu.

 

Zagreb Montaža d.o.o. i Dalekovod d.d.

Geodetski nadzor i praćenje montaže fasade na objektima SKY OFFICE u Rudešu.

 

Dalekovod d.d.

Praćenje tijekom izvođenja i snimanje izvedenog stanja na magistralnom plinovodu Gospić-Gračac.

 

ZM – MONTAG d.o.o.

Geodetski radovi na izgradnji odvojnog plinovoda Šibenik – Knin.

 

Županijska uprava za ceste Gospić

Snimanje prometnica i izrada podloga za projektiranje na području Like.

 

Dinarik d.o.o.

Objekti na AC Zagreb-Sisak.